Trách nhiệm pháp lý về biển quảng cáo theo quy định

Trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo

Câu hỏi về trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo

       Tổ chức, cá nhân được treo biển quảng cáo theo quy định của pháp luật. Mọi hoạt động quảng cáo đều phải tuân theo pháp luật về quảng cáo. Như vậy, pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo khi có vấn đề xảy ra?

Câu trả lời về trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo

1. Căn cứ pháp lý về trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo

2. Nội dung tư vấn về trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo

       Khi lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời thì các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đều phải có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với biển quảng cáo. Đối với trách nhiệm của từng bên khi lắp đặt biển quảng cáo như sau:

2.1. Trách nhiệm pháp lý của người quảng cáo

       Căn cứ khoản 5 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

5. Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có yêu cầu quảng cáo sn phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc bn thân tổ chức, cá nhân đó.” 

       Căn cứ Điều 12 Luật Quảng cáo 2012 quy định về quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo. Trong đó, quy định về nghĩa vụ của người quảng cáo như sau:

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

2. Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

a) Cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo thông tin cần thiết, trung thực, chính xác về cơ quan, tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các tài liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo và chịu trách nhiệm về các thông tin đó;

b) Bảo đảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo;

c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo của mình trong trường hợp trực tiếp thực hiện quảng cáo trên các phương tiện; liên đới chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo trong trường hợp thuê người khác thực hiện;

d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.”

       Như vậy, người quảng cáo có trách nhiệm pháp lý đối với biển quảng cáo như sau: cung cấp cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (Công ty quảng cáo Hoàng Long) những tài liệu cần thiết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin trong tài liệu đó; phải bảo đảm chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nội dung quảng cáo. Đặc biệt, phải chịu trách nhiệm liên đới về biển quảng cáo khi thuê dịch vụ quảng cáo từ công ty quảng cáo Hoàng Long.

       Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3.1 Mục 3 cũng quy định: “Chủ sở hữu phương tiện quảng cáo ngoài trời có trách nhiệm: khảo sát kỹ thuật, báo cáo về hiện trạng; tuân theo các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương; thực hiện kiểm tra, bảo trì định kỳ theo quy định và đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện quảng cáo ngoài trời trong suốt thời gian thi công xây dựng/lắp đặt cũng như thời gian tồn tại của phương tiện quảng cáo ngoài trời”. Theo quy định, người quảng cáo, chủ sở hữu phương tiện quảng cáo phải có trách nhiệm tuân theo các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng đối với công trình quảng cáo, phải đảm bảo kiểm tra định kỳ về độ an toàn của công trình trong suốt thời gian thi công cũng như thời gian tồn tại của công trình quảng cáo.

Trách nhiệm pháp lý về biển quảng cáo theo quy định 2020
Trách nhiệm pháp lý về biển quảng cáo theo quy định 2020

2.2. Trách nhiệm pháp lý của người kinh dịch vụ quảng cáo

      Căn cứ khoản 6 Điều 2 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

6. Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo là tổ chức, cá nhân thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình quảng cáo theo hợp đồng cung ứng dịch vụ quảng cáo với người quảng cáo”. Theo quy định, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo nên có trách nhiệm, nghĩa vụ nhất định đối với công trình quảng cáo như sau:

       Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

2.Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau:

  1. a) Hoạt động theo đúng phạm vi, lĩnh vực đã được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo;
  2. b) Kiểm tra các i liệu liên quan đến điều kiện quảng cáo của tổ chức, cá nhân, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cần quảng cáo và thực hiện thủ tục có liên quan theo hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
  3. c) Chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo do mình trực tiếp thực hiện;
  4. d) Cung cấp tài liệu liên quan đến sản phẩm quảng cáo khi người tiếp nhận quảng cáo hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

       Theo quy định, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải có trách nhiệm đối với công trình quảng cáo do mình trực tiếp thi công, lắp đặt.

2.3. Trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu tài sản cho thuê để gắn công trình quảng cáo

       Căn cứ Điều 15 Luật Quảng cáo 2012 quy định:

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo

1. Lựa chọn người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

2. Chịu trách nhiệm về căn cứ pháp lý của việc cho thuê địa điểm quảng cáo, phương tiện quảng cáo và an toàn của phương tiện quảng cáo; thực hiện đúng các nghĩa vụ trong hợp đồng cho thuê địa điểm, phương tiện quảng cáo đã ký kết.

3. Liên đới chịu trách nhiệm trong trường hợp lắp, dựng công trình quảng cáo không đúng với giấy phép xây dựng hoặc chưa được cấp giấy phép xây dựng.

4. Thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”

      Thứ nhất, theo quy định của pháp luật, Công ty Phú Hùng có trách nhiệm liên đới khi biển quảng cáo (công trình) xây dựng không đúng với Giấy phép xây dựng hoặc chưa được cấp Giấy phép xây dựng mà đã xây dựng.

      Thứ hai, Công ty Phú Hùng phải có trách nhiệm về độ an toàn của công trình quảng cáo, các nghĩa vụ khác đã được hai bên giao kết. Do đó, công ty phải có trách nhiệm thực hiện các quy định đảm bảo an toàn đối với công trình. Nếu không thực hiện gây ra thiệt hại thì phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định tại Bộ luật dân sự.

       Như vậy, khi có vấn đề xảy ra, căn cứ theo quy định của pháp luật và nguyên nhân gây ra thiệt hại thì cả ba chủ thể trên đều có thể có trách nhiệm pháp lý về biển quảng cáo như phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại phát sinh từ biển quảng cáo.

Bài viết tham khảo:

       Để được tư vấn về Trách nhiệm pháp lý về biển quảng cáo theo quy định, xin liên hệ Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia theo số điện thoại 07.05.06.8600 hoặc gửi câu hỏi về Email:luatsuhoanggiatn@gmail.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

        Luật hợp danh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi