KHIẾU NẠI KẾT LUẬN THANH TRA

Cơ sở pháp lý:
­ Luật Thanh tra 2010;
­ ­ – Luật Khiếu nại 2011;
­ – Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra năm 2010 quy định về giải quyết khiếu nại trong hoạt động thanh tra;
­ Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.

Nội dung:

  1. Kết luận thanh tra

Về mặt hình thức, kết luận thanh tra là một văn bản hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành; phản ánh toàn diện, đầy đủ về kết quả cuộc thanh tra; là cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện những kiến nghị được nêu trong Báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra. Nội dung của kết luận thanh tra là cơ sở pháp lý để Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước xử lý và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Quyền khiếu nại kết luận thanh tra

Tại điểm b khoản 1 Điều 57 Luật Thanh tra quy định về quyền của đối tượng thanh tra như sau:

Đối tượng thanh tra có quyền: “Khiếu nại về quyết định, hành vi của người ra quyết định thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra, Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cộng tác viên thanh tra, thành viên khác của Đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra; khiếu nại về kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định của pháp luật về khiếu nại;”

3. Căn cứ khiếu nại kết luận thanh tra

Khiếu nại của đối tượng thanh tra đối với kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra khi có căn cứ cho rằng kết luận, quyết định đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định xử lý có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 73 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP.

4. Cơ quan giải quyết kết luận thanh tra

Thủ trưởng cơ quan thanh tra, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước đã có kết luận hoặc quyết định thanh tra.

5. Thời hạn giải quyết khiếu nại kết luận thanh tra

Theo quy định của pháp luật về khiếu nại, đối tượng thanh tra gửi đơn khiếu nại đến cá nhân, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Để được tư vấn về chi tiếtxin liên hệ:
Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia theo số điện thoại 0944.16.26.36 
hoặc gửi câu hỏi về Email: luatninhhoanggia@gmail.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

            Luật Ninh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat với chúng tôi