Treo biển quảng cáo có cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

Treo biển quảng cáo

Câu hỏi về treo biển quảng cáo

Việc treo biển quảng cáo trên tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp (nóc tòa nhà) có cần phải xin phép cơ quan nhà nước không? Nếu có thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Câu trả lời về treo biển quảng cáo

1. Căn cứ pháp lý về treo biển quảng cáo

2. Nội dung tư vấn về treo biển quảng cáo

2.1. Phương tiện quảng cáo ngoài trời

Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuận quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo quy định:

“Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập hoặc gắn/ốp vào công trình xây dựng, trong quy chuẩn này bao gồm:

– Bảng quảng cáo; Hộp đèn;

– Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời; Biển hiệu…”

 Như vậy, theo quy định biển hiệu, bảng quảng cáo là phương tiện quảng cáo ngoài trời theo quy định của pháp luật. Nhà nước có quy định cụ thể đối với các phương tiện quảng cáo ngoài trời.

2.2. Xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Căn cứ khoản 1 Điều 27 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định:

Điều 27. Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

1.Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.”

 Ngoài ra, căn cứ khoản 3.1 Mục 3 Quy định vể quản lý tại Thông tư 04/2018/TT-BXD quy định: “Chủ sở hữu phương tiện quảng cáo ngoài trời có trách nhiệm: khảo sát kỹ thuật, báo cáo về hiện trạng; tuân theo các quy định về cấp phép và quản lý xây dựng theo giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng tại địa phương; thực hiện kiểm tra, bảo trì định kỳ theo quy định và đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện quảng cáo ngoài trời trong suốt thời gian thi công xây dựng/lắp đặt cũng như thời gian tồn tại của phương tiện quảng cáo ngoài trời.”

 Như vậy, theo quy định của pháp luật, việc lắp đặt bảng biển quảng cáo phải đúng với quy định về quy hoạch quảng cáo của địa phương, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời và phải làm hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2.3. Trình tự, thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo

 Căn cứ Điều 29, Điều 30 Luật Quảng cáo 2012 quy định về trình tự và hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo như sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định bao gồm:

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo (Đơn đề nghị cấp giấy phép quảng cáo)
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minhđủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo;
 • Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo;
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật Quảng cáo.

Bước 2: Gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (Sở Văn hóa, thể thao và du lịch) trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hợp lệ. Nhận giấy hẹn của cán bộ tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Treo biển quảng cáo có cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?
Treo biển quảng cáo có cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?

2.4. Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

2.4.1. Trường hợp phải xin cấp Giấy phép xây dựng

 Căn cứ Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định các trường hợp phải xin cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm:

Điều 31. Cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

2.Việc xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương trong những trường hợp sau đây:

a) Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

b) Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

c) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.”

 Như vậy, đối với các trường hợp được quy định trên thì việc xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo gắn vào công trình xây dựng có sẵn (tòa nhà 10 tầng) phải xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo.

2.4.2. Trình tự thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 31 Luật Quảng cáo quy định trình tự, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng công trình:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
 • Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;
 • Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
 • Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ.

Bước 3: Trả kết quả

Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương. Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn về treo biển quảng cáo theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Việc treo bảng, biện quảng cáo phải thực hiện thủ tục thông báo theo quy định. Đối với trường hợp phải xin cấp Giấy phép xây dựng phải xin cấp Giấy phép xây dựng. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm.

Bài viết tham khảo:

Để được tư vấn về Treo biển quảng cáo có cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền không?,xin liên hệ Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia theo số điện thoại 07.05.06.8600 hoặc gửi câu hỏi về Email:luatsuhoanggiatn@gmail.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của khách hàng một cách tốt nhất.

Luật hợp danh Hoàng Gia xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat với chúng tôi